Новини | 16.04.2024

ИГРА: „Цветница“ 2024

ИГРА: „Цветница

 

Правила и условия за участие в игра, организирана от „Първа инвестиционна банка“ АД

 

  1. Организатор на играта е „Първа инвестиционна банка” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” №111П, с ЕИК 831094393 (Организатор)

1.1. Meta Platforms Inc. не участват, и не съдейства по какъвто и да било начин в организирането, провеждането на играта и раздаването на наградите.

 

  1. Период на провеждане на играта

Играта се провежда в периода от 16.04.2024 г. до 29.04.2024 г., (до 10:00 ч.)

 

  1. Правила за участие

Участник в играта може да бъде всяко пълнолетно лице, което се е регистрирало в социалната мрежа Facebook и/или Instagram.

 

  1. Механизъм на играта

4.1. Играта се провежда на официалната страница на Smart Lady на „Първа инвестиционна банка” АД във Facebook на адрес: https://facebook.com/smartladybulgaria и в официалния профил на Smart Lady в Instagram на адрес: https://www.instagram.com/smartlady.bulgaria/.

 

4.1.1. Игра във Facebook

За да участват в нея потребителите на социалната мрежа Facebook трябва да:

- Напишат в коментар под поста с играта името на известна дама, която празнува имен ден?

- последват официалния профил на Smart Lady във Facebook и 

- споделят поста на стената си.

 

4.1.2. Игра в Instagram

За да участват в нея потребителите на социалната мрежа Instagram трябва да:

- Напишат в коментар под поста с играта името на известна дама, която празнува имен ден?

- последват официалния профил на Smart Lady в Instagram и

- споделят поста на стори.

 

4.2. Тези от потребителите, изпълнили условията по т.4, автоматично получават право да участват в тегленето на печелившите, където на случаен принцип ще бъде изтеглен 1 печеливш участник от играта във Facebook и 1 печеливш участник от играта в Instagram.

 

  1. Награда в играта

5.1. Осигурените от Организатора награди са:

 

1 на брой за Facebook:

кюлче-медальон „Дървото на живота”

и

1 на брой за Instagram:

кюлче-медальон „Дървото на живота”"

 

Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

5.2. В тегленето за спечелване на наградата участват всички участници, изпълнили условията по т. 4.1.1 и 4.1.2. от настоящите Правила и условия.

 

  1. Определяне на печелившите и получаване на наградите

6.1. На 29.04.2024 г., на случаен принцип, ще бъде изтеглен един печеливш участник от играта във Facebook и един печеливш участник от играта в Instagram.

6.2. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в деня, в който е извършено тегленето във Facebook страницата на Smart Lady на адрес: https://facebook.com/smartladybulgaria (за играта във Facebook) и в официалния профил на Smart Lady в Instagram на адрес: https://www.instagram.com/smartlady.bulgaria/ (за играта в Instagram).

6.3. В тегленето за разпределяне на наградите нямат право да участват потребители на Facebook и/или Instagram, които:

- не спазват настоящите Правила и условия за участие в играта;

- са служители на „Първа инвестиционна банка” АД;

- използват фалшиви, неоторизирани или дублирани профили във Facebook и/или Instagram;

- използвали са нецензурни или обидни думи, или изрази

6.4. Ангажимент на печелившия е първо да се свърже с Организатора, за да бъдат уточнени детайлите и данните на участника във връзка с получаване на наградата.

6.5. Наградата се получава чрез доставка до клон на банката, удобен за печелившия, или на адрес предоставен от него/нея и срещу документ за самоличност. Получаването на наградата от спечелил участник се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия участник и от представител на Fibank на място в посочения клон на Банката.

6.6. Организаторът не носи отговорност, ако участник в играта, обявен за печеливш, не се свърже с него до 07.05.2024 г. включително. В този случай печелившият участник губи правото да получи награда.

6.7. Организаторът има право да откаже предаване на награда:

- при установени несъответствия между личните данни посочени от участник и документа за установяване на самоличността на спечелилото лице;

- на лице, различно от спечелилото награда, което не представи изрично нотариално заверено пълномощно за получаване на наградата;

- ако спечелилото лице или неговият упълномощен представител откаже да представи документ за удостоверяване на самоличността му;

 

  1. Други условия

7.1. Условията на настоящата игра са достъпни на Интернет страницата на Smart Lady на адрес https://smartlady.bg/bg.

7.2. Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им в страниците по т. 7.1 където се обявяват.

7.3. С участието си в играта участниците, спечелилите участници и техните представители се съгласяват предоставените от тях лични данни да се използват, съхраняват и обработват от Организаторите само и единствено за целите на провеждане на играта и обявяване на името на спечелил участник. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за администриране на участниците, с цел включването им за изтегляне на случаен принцип на печеливш участник, чрез използването на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс за печалба на всички участници. Организаторът зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Организаторът да разкрие Ваши лични данни на лица, ангажирани с организиране и провеждане на играта, и предоставяне на наградите. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на причина за това и въз основа на писмен договор или друг документ, съгласно който, получателят ще бъде задължен да осигури адекватно ниво на защита. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни в срок до 31.05.2024 г., включително.

7.4. С участието си в играта всеки участник дава съгласие, в случай че бъде изтеглен като печеливш, Организаторът да има правото да публикува имената му във Facebook и/или Instagram профила на Smart Lady, и в интернет страницата си, да бъде сниман, записван и да участва в публични прояви с рекламен характер на „Първа инвестиционна банка” АД без да получава допълнително възнаграждение за това.

7.5. „Първа инвестиционна банка” АД не носи отговорност в случаите, когато:

- наградата не може да бъде получена или предоставена поради невъзможност спечелилият участник да се идентифицира, за да получи наградата в съответствие с изискванията и в рамките на сроковете, определени с настоящите Правила и условия;

- наградата не може да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства, в случай на ограничения или загуба на права за провеждане на играта, отмяната й поради настъпили форсмажорни обстоятелства извън контрола на Организатора, които не могат да бъдат вменени във вина на „Първа инвестиционна банка” АД.

7.6. „Първа инвестиционна банка” АД си запазва правото по своя преценка да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само, злоупотреби, нарушаване на тези правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи „Първа инвестиционна банка” АД не дължи каквато и да е компенсация на участниците в играта.

7.7. С участието си в играта във Facebook и/или Instagram на обявения адрес, по време на периода на провеждане на играта, всеки участник приема настоящите Правила и условия и се задължава да ги спазва.

Интересувате се от кредит?
Заявете консултация с наш кредитен специалист и той ще отговори на всички Ваши въпроси!

Съгласен съм с обработването на предоставените от мен лични данни. Запознат съм с информацията по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент за защита на данните. Заяви консултация