Лични данни

Лични данни

ИНФОРМАЦИЯ 
ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
(съгл. чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679)


Като администратор на лични данни Първа инвестиционна банка АД („Fibank" или „Банката") се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни. Клиентската удовлетвореност във всички нейни аспекти е приоритет за нас, особено когато се отнася до Вашите данни. Ето защо възприемаме като наше задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия.

С настоящия документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни, за правата, свързани със защита на личните данни, които имате и Ви предоставяме информацията по чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните - ОРЗД).

Съдържанието и обхвата на обработваните данни са в съответствие с вида на продуктите и услугите, които Вие искате или вече ползвате. Като кредитна институция с универсална лицензия за извършване на банкова дейност на територията на България и чужбина № РД22-2257/ 16.11.2009 г., издадена от Българската народна банка, Fibank предлага разнообразни банкови продукти. Нашият стремеж е чрез признати стандарти и високотехнологични решения да предлагаме иновативни и сигурни решения на нашите клиенти, както и защита на информацията и данните, които са ни доверени.

Информация към клиентите във връзка със защита на личните данни

С настоящата Информация, „Първа инвестиционна банка“ АД, („Ние“, „Банката“) ви уведомяваме кои Ваши лични данни могат да бъдат обработени при ползване на услугите на сайта.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които се обработват са следните:

Име, адрес, номер на договор във Fibank, име на фирма, сфера на дейност, телефон, електронна поща, интереси.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването Вашите данни въз основа на съгласието, което сте ни предоставили.

За запазване на легитимния си интерес Банката обработва Ваши лични данни във връзка със споделяне на информация, която би представлявала интерес за Вас, както и за извършване на пазарни проучвания, при условие че не сте възразили срещу използването на личните ви данни за тези цели.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на предоставяне на услугите, за които се абонирате чрез регистрацията си в сайта – получаване на новини, информация за събития, инициативи, обучения.

Можем ли да използваме Вашите данни за споделяне на информация, която би представлявала интерес за Вас?

Можем да използваме личните ви данни с цел проучвания, покани за събития, поздравителни адреси, картички, маркетингови съобщения с новини, предложения, промоции и кампании за участие в томболи и игри, организирани от Банката.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Зачитаме и пазим поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно да разкрием Ваши лични данни на институции и лица единствено съгласно действащото законодателство.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме личните ви данни не по-дълго, отколкото трае Вашата регистрация в SmartLady.bg

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Нас:

  • да получите достъп до Вашите личните данни, които Банката обработва, и да получите копие от тях;
  • личните Ви данни да бъдат коригирани, при непълнота или неточност в данните, които Банката обработва;
  • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са налице, ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си за обработка, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други.
  • в определените от закона случаи, да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
  • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат (при условие че Банката притежава съответната техническа възможност);
  • да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработването на личните Ви данни по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси.
  • Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Процедурата за упражняване на правата на субектите на личните данни на Първа инвестиционна банка АД на нашия уебсайт www.fibank.bg, както и във всеки наш офис в страната.

  • Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес:

бул. Цариградско шосе 111П

София Тех Парк

гр. София 1784
тел.: (02) 817 11 00; (02) 9 100 100
BIC/ SWIFT: FINVBGSF

 

Контакти с длъжностното лице по защита на личните данни:

София, бул. Цариградско шосе 111П

София Тех Парк

1784

E-mail: dpo@fibank.bg