Правна информация

Правна информация

Всяко лице, което получи достъп до уебсайта на Smart Lady от „Първа инвестиционна банка" АД (ПИБ) в world wide web (www.smartlady.bg), се съгласява със следното:

Използване на уебсайта на Smart Lady от „Първа инвестиционна банка" АД
Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторско право със всички запазени права. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или части от уебсайта при условие, че не премахвате бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Зареждането или копирането по друг начин от уебсайта на
Smart Lady от „Първа инвестиционна банка" АД не ви дава никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да изменяте, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел уебсайта на Smart Lady от „Първа инвестиционна банка" АД без предварително писмено разрешение на Първа инвестиционна банка.

Без предложения
Нищо в уебсайта на
Smart Lady от „Първа инвестиционна банка" АД не може да се счита за съвет, предложение или препоръка за придобиване или разпореждане с каквато и да е инвестиция или за сключване на каквато и да е друга сделка.

Без обвързаност
Тъй като ПИБ полага разумни усилия да събере информация от източници, за които счита, че са достоверни, ПИБ не заявява, че информацията или мненията, съдържащи се уебсайт
Smart Lady, са точни, достоверни или пълни. Информацията и мненията, съдържащи се в уебсайта, се предоставят от ПИБ само за лично ползване и с цел информиране и подлежат на промяна без предизвестие. Нищо в уебсайта на Smart Lady не може да се счита за даване на инвестиционни, юридически, данъчни или други съвети или да се разчита при вземането на инвестиционни или други решения. Вие трябва да получите съответстващ и конкретен професионален съвет, преди да вземете каквото и да е решение за извършване на инвестиция.

Без гаранции
Информацията и мненията, съдържащи се в уебсайта на
Smart Lady от „Първа инвестиционна банка" АД , се предоставят без гаранции от какъвто и да е вид, както точно изрични, така и подразбиращи се.

Ограничения на отговорността
При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, ПИБ не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уебсайтове чрез уебсайта на
Smart Lady от „Първа инвестиционна банка" АД .

Свързани уебсайтове
Когато получите достъп до други страници чрез уебсайта на
Smart Lady от „Първа инвестиционна банка" АД , Вие можете да излезете от уебсайта на Smart Lady . ПИБ не е правила преглед на който и да е уебсайт, свързан с уебсайта на Smart Lady от „Първа инвестиционна банка" АД , и не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на такъв уебсайт, както и за продуктите, услугите или други такива, предлагани чрез такъв уебсайт.

Местни законови ограничения
Уебсайтът на
Smart Lady от „Първа инвестиционна банка" АД не е насочен към никое лице, под чиято и да е юрисдикция, при която (по причина на националността, местонахождението на това лице и други подобни) излъчването или достъпът до уебсайта на Smart Lady от „Първа инвестиционна банка" АД са забранени. Лицата, към които се прилага подобна забрана, не трябва да осъществяват достъп до уебсайта на Smart Lady от „Първа инвестиционна банка" АД .